Προσφυγικό, νέα δοκιμασία

Σὲ δοκιμασία γιὰ τὴν Εὐρώπη ἐξελίσσεται ἡ διαχείριση τοῦ προφυγικοῦ προβλήματος μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας∙ οἱ δυνάμεις τῆς Φρόντεξ ἀναπτύσσονται στὰ νησιὰ καὶ στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ γίνεται πλέον αὐστηρότερες ἔλεγχος τῶν θαλασσίων συνόρων καὶ καλύτερη καὶ ταχύτερη καταγραφὴ τῶν μεταναστῶν. Ἀπομένει ἡ διαδικασία ἐπαναπροωθήσεως τους στὴν Τουρκία, ἀφοῦ ἔχουν ἀφιχθεῖ καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀστυνομικοί∙ ἡ συμμόρφωση τῆς Ἄγκυρας καὶ ἡ τήρηση τῶν συμφωνηθέντων εἶναι τὸ κύριο θέμα, ὅπως καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν διακινητῶν, ἀλλὰ τὸ τελευταῖο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, διότι ἦταν ἀδιανόητη ἡ ἐπίδειξη ἀνοχῆς στοὺς δουλεμπόρους. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀναλαμβάνει καθήκοντα ἀστυνομικὰ καὶ στρατιωτικὰ στὰ σύνορα τῆς Εὐρώπης, μὲ κύριο μέσο τὴν συνένωση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν χωρῶν της, διότι μόνο αὐτὲς ἔχουν τὴν δυνατότητα διεξαγωγῆς τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου κατὰ τῆς τρομοκρατίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἑκὼν ἄκων προσαρμόζεται στὰ πράγματα.