Χρέη ἑταιρειῶν πετρελαίου

Ἡ καταπόντιση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου ἔχει ὁδηγήσει πολλὲς ἑταιρεῖες του σὲ χρεωκοπία, ἐνῶ καὶ οἱ ἄλλοτε κολοσσοὶ τοῦ κλάδου ὑποχρεώθηκαν σὲ μαζικὲς ἀπολύσεις καὶ μείωση τῶν ἐπενδύσεων∙ στὴν Ἀμερικὴ τὸ ἕνα τρίτο τῶν μικρομεσαίων ἑταιρειῶν, καὶ κυρίως ὅσες εἰδικεύονταν στὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων, ἔχουν κλείσει, ἐνῶ καὶ οἱ ὑπόλοιπες ὑπολειτουργοῦν, διότι τὸ κόστος παραγωγῆς ὑπερβαίνει τὰ ἑξῆντα δολλάρια τὸ βαρέλι. Τελευταία ἀμερικανικὴ μελέτη ἔδειξε ὅτι τὰ χρέη τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν ἀνέρχονται στὸ 80% τῆς περιουσίας τους, ἐνῶ οἱ ρωσικὲς ἔχουν μόνο 30%, λόγῳ συντηρητικῆς πολιτικῆς τὰ προηγούμενα χρόνια∙ οἱ ἀμερικανικὲς ὑποχρεώνονται μάλιστα στὴν πώληση κινητῶν ἀξιῶν τους σὲ μεγάλο βαθμὸ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους, ἐνῶ καὶ οἱ μετοχές τους ἔχουν κατρακυλίσει στὰ χρηματιστήρια.