Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1375 δολλάρια καὶ 124,2250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1241,70, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 43,44. Ἡ ἀνακοίνωση ἀπ’ τὴν Goldman Sachs, μειώσεως τῶν κερδῶν της κατὰ 40%, καὶ τῆς Intel, γιὰ ἀπολύσεις 12000 ἀτόμων, ἐνίσχυσαν τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι παρακολουθοῦν μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὴν πορεία τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν καὶ τὸν ἀντίκτυπό τους στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Πάντως ἡ στάση ἀναμονῆς ἐπηρεάζεται καὶ ἀπ’ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα, διότι ἡ ὑπερήφιση τοῦ Brexit θὰ ἔχει ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὴν Βρεταννία καὶ πολὺ ὀλιγώτερες στὴν Εὐρωζώνη, ἢ καὶ καθόλου ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, ἐνῶ ἀπὸ πολιτικῆς ἀναμένονται περισσότερες∙ ἡ Ἀγγλία εἶναι μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ αὐτὸ μετροῦσε ἀρκετὰ στὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Εὐρωζώνης, ἔστω κι ἂν δὲν μετέχει στὴν ἑνιαία ἀγορά.