Αὑτὴν παράδειγμα ποιήσασα

Αἱ Ἀθῆναι ἦταν ἡ πρώτη ἑλληνικὴ πόλις ἡ ὁποία συγκροτήθηκε σὲ ἑνιαία πολιτεία, μὲ τὴν συγκατοίκηση τῶν διασκορπισμένων χωριῶν σὲ ἕνα ἄστυ ἀπ’ τὸν Θησέα∙ ταυτοχρόνως θέσπισε ὁ ἥρωάς της καὶ τοὺς πρώτους θεσμοὺς γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς πολιτείας. «Παραλαβοῦσα γὰρ τοὺς Ἕλληνας ἀνόμως ζῶντας καὶ σποράδην οἰκοῦντας»∙ διότι παρέλαβε τοὺς Ἕλληνες νὰ ζοῦν χωρὶς ἑνιαίους νόμους καὶ σποραδικά. «Καὶ τοὺς μὲν ὑπὸ δυναστειῶν ὑβριζομένους τοὺς δὲ δι’ ἀναρχίαν ἀπολλυμένους»∙ ἄλλους μὲν νὰ κατεξευτελίζονται ἀπὸ βασιλικὲς δυναστεῖες καὶ ἄλλους νὰ χάνονται ἀπ’ τὴν ἀναρχία. «Καὶ τούτων τῶν κακῶν αὐτοὺς ἀπήλλαξε»∙ καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ κακὰ τοὺς ἀπήλλαξε. «Τῶν μὲν κυρία γενομένη, τοῖς δὲ αὑτὴν παράδειγμα ποιήσασα»∙ ἄλλες μὲν τὶς ἔθεσε ὑπὸ τὴν προστασία της, καὶ γιὰ ἄλλες ἔγινε παράδειγμα ἡ ἴδια. «Πρώτη γὰρ καὶ νόμους ἔθετο καὶ πολιτείαν κατεστήσατο»∙ διότι πρώτη καὶ νόμους ἔθεσπισε καὶ ὀργάνωσε πολιτεία.