Ἀμερικανοὶ καὶ Σαουδάραβες

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Ριὰντ ἐπισφράγισε τὶς κακὲς σχέσεις της μὲ τὴν Οὐάσιγκτον∙ ὁ βασιλεὺς Σαλμὰν ἀπέφυγε τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὸ ἀεροδρόμιο καὶ μόνο στὰ ἀνάκτορα τοῦ ἀπέδωσε τὰς νενομισμένας τιμάς, ὅπου εἶχαν στὴν συνέχεια συνομιλίες γιὰ τὰ διμερῆ, ἐνῶ τὴν ἑπομένη συνῆλθε τὸ Συμβούλιο τῶν ἀραβικῶν ἐμιράτων τοῦ Κόλπου. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι δὲν ἐπετεύχθη προσέγγιση τῶν δύο πλευρῶν, καθὼς οἱ Σουνίτες θεωροῦν τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν εἰρήνευση τῆς Συρίας ὡς ἐχθρικὴ πράξη∙ ἄλλωστε ἡ πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ἔχει μειώσει σημαντικὰ τὰ δημόσια ἔσοδά τους, ἐνῶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐκδίδει τὸ πρῶτο ὁμολογιακό της δάνειο, δέκα δις δολλαρίων, ἀπὸ εἰκοσιπενταετίας, διότι τὸ δημοσιονομικό της ἔλλειμμα ἀνέρχεται σὲ 98. Οἱ Ἄραβες προσβλέπουν στὸν ἑπόμενο Ἀμερικανὸ πρόεδρο καὶ ἀγνοοῦν τὸν σημερινό∙ ἄλλωστε τοὺς διέπουν τὰ θρηκευστικά τους μίση.