Εὐρώπη, τελικὰ συμφωνία

Σὲ συμφωνία κατέληξε τὸ Γιουρογουώρκινγκρουπ γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως καὶ ἀναβάλλουν γιὰ ἀργότερα τὸ χρέος, ὁπότε καὶ γράφουν τὴν ἔκθεση γιὰ τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ∙ ἀπομένει ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ ὕψος τῆς δόσεως, στὸ κατὰ πόσο θὰ εἶναι μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν χρεῶν μας. Ἡ διεθνὴς πτυχὴ ἔχει σημασία, διότι αἴρεται ὁριστικὰ ἡ ἐκκρεμότης γιὰ παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὰ εὐνοϊκὰ γιὰ τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ τὰ δυσοίωνα γιὰ τοὺς Συριζαίους∙ ἡ οἰκονομία παραμένει σὲ χειμερία νάρκη καὶ ἀποκλείεται ἡ ἀφύπνισή της, ἐὰν δὲν ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν χώρα, δηλαδὴ ἂν δὲν φύγει ὁ Ναπολεοντίσκος. Ὅλοι ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἑπομένη, διότι ἔχουν πικρὰν ἐμπειρίαν ἀπ’ τὸ δεκαοκτάμηνο καὶ δὲν χρειάζονται ἄλλη∙ οἱ δηλώσεις τοῦ προέδρου τοῦ ΣΕΒ εἶναι χαρακτηριστικές, ἡ ἐφαρμογὴ συνεποῦς καὶ σταθερᾶς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν προσέλκυση τῶν ἐπενδυτῶν.