Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Οἱ ἔντονες πτωτικὲς τάσεις συνεχίσθηκαν παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1229 δολλάρια καὶ 118,8250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1279,40, καὶ πετρέλαιο, 49,66. Οἱ ἀγορὲς κινοῦνται στοὺς ρυθμοὺς τοῦ Brexit καὶ ὅσο ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὶς δημοσκοπήσεις, τόσο οἱ κεφαλαιοῦχοι προσαρμόζουν τὶς τοποθετήσεις τους στὶς προοπτικὲς αὐτές∙ ἤδη ἡ στροφὴ τῶν κεφαλαίων πρὸς τὰ ἰσχυρὰ ὁμόλογα κλιμακώνεται, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ δεκαετῆ γερμανικά, ἰαπωνικὰ καὶ ἑλβετικὰ νὰ σταθεροποιοῦνται σὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων στὰ μεγάλα ἀσιατικὰ χρηματιστήρια αὐξάνεται ἁλματωδῶς καὶ σὲ αὐτὸ ὀφείλεται ἡ ἐλαφρὰ ἀνάκαμψη στὴν Σαγκάη∙ οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη καταλήξει τὸ ποιὲς συνθῆκες θὰ διαμορφωθοῦν στὶς δυτικὲς περισσότερο ἀγορὲς μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Πάντως ἡ Κίνα δημοσίευσε τὴν ἔκθεσή της γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὡς ἀπάντηση στὴν ἀμερικανική, μὲ ἔμφαση στὴν πρόοδο τὰ τελευταῖα χρόνια.