Ἀφελληνισμὸς τῶν τραπεζῶν

Ὁ ἀφελληνισμὸς τῶν τραπεζῶν ἦταν, ὅπως ἀποκαλύπτεται, μεθοδευμενη ἐνέργεια τῆς κυβερνήσεως καὶ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους μᾶλλον∙ οἱ Ἕλληνες ἐλέγχουν πλέον μόνο τὸ 23% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν συστημικῶν τραπεζῶν, μετὰ τὴν πρὸ ἔτους δεύτερη ἀνακεφαλαιοποίησή τους, ἐνῶ πρὶν ἤλεγχαν τὸ 65%. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπ’ τὴν ἀρχὴ κατήγγειλε τὴν μεθόδευση, μὲ ἐρωτήσεις στὴν Βουλή, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ δὲν ἀπάντησαν∙ μὲ τὸ σκάνδαλο τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς ἀναδεικνύεται καὶ πάλι ἡ ἐκποίηση στοὺς κερδοσκόπους τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀντί πινακίου φακῆς. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὅμως δεσμεύθηκε γιὰ τὴν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ θέμα καὶ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν∙ αὐτὸ φοβοῦνται οἱ Συριζαῖοι καὶ τρέχουν ἀλαφιασμένοι στὴν Ἀμερική.