Τοὺς οἰκιστὰς καὶ ἡγεμόνας

Τὴν συνεισφορὰ τῶν Ἀθηναίων στὴν διάσωση τῶν Ἡρακλειδῶν καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς βασιλικῆς δυναστείας τῆς Σπάρτης ἀναφέρει ὡς συμπέρασμα ὁ Ἰσοκράτης στὸν «Πανηγυρικό» του∙ ἦταν μία γενιὰ πρὶν ἀπ’ τὰ Τρωικά. «Ἐκ δὲ τῶν πρὸς Εὐρυσθέα κινδύνων τοὺς οἰκιστὰς καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῶν Λακεδαιμονίων διασώσαντες»∙ ἀπὸ δὲ τοὺς κινδύνους τοῦ Εὐρυσθέως ἐμεῖς διασώσαμε τοὺς οἰκιστὲς καὶ τοὺς ἡγεμόνες τῶν Λακεδαιμονίων. «Ὥστε περὶ μὲν τῆς ἐν τοῖς Ἕλλησι δυναστείας οὐκ οἶδ’ ὅπως ἄν τις σαφέστερον ἐπιδεῖξαι δυνηθείη»∙ ὥστε γιὰ τὴν μοναδικὴ στοὺς Ἕλληνες βασιλικὴ δυναστεία δὲν γνωρίζω ἂν κάποιος ἄλλος σαφέστερα ἔχει ἐπιδεῖξαι παραδείγματα προσφορᾶς. Τὸ 380 π.Χ. ἔγραψε τὸν «Πανηγυρικὸ» καὶ ἐπιχείρησε, ὄχι μόνο νὰ δώσει θάρρος στοὺς συμπατριῶτες του, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους Ἕλληνες∙ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶχε ὑπογραφεῖ καὶ ἡ δουλικώτατη Ἀνταλκίδεις εἰρήνη ἡ ὁποία καθιέρωνε τὴν ἐπέμβαση τῶν Περσῶν στὰ ἑλληνικὰ πράγματα.