Προετοιμασία συστήματος εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης

Τὸ γαλλογερμανικὸ σχέδιο γιὰ τὴν σύσταση εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ συζητεῖται εὐρύτατα, ἐνῶ πολλοὶ μέμφονται τὶς σημερινὲς ἡγεσίες, διότι ἔχουν καθυστερήσει, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Εὐρώπη νὰ εἶναι οὐραγὸς τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων∙ ὁ πόλεμος στὴ Συρία καὶ ἡ παρέμβαση μόνο ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ καὶ Ρωσία ὑποχρεώνει τὴν Εὐρώπη νὰ ὑφίσταται μόνο τοὺς πρόσφυγες, χωρὶς κανέναν λόγο στὸ θέμα. Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα ἔχουν στείλει τὰ ἀεροπλάνα τους καὶ βομβαρδίζουν τοὺς ἀντιπάλους τους, ἀλλὰ καὶ ἀλληλοκατηγοροῦνται καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἁπλούστατα πληρώνουν τὶς συνέπειες∙ ἡ Βρεταννία ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὸ σχέδιο, ἀλλὰ βρίσκεται ἤδη ἐκτὸς Εὐρώπης. Οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως δείχνουν ὅλες οἱ σφυγμομετρήσεις, ἐπιθυμοῦν τὴν παρέμβασή τους στὴν διεθνῆ σκηνή, τουλάχιστον στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ τὴν οἰκονομική της ἀλκή, ὄχι παραπάνω…