Εὐρώπη, ἐπικύρωση κλίματος

Τὴν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Προστασίας τοῦ κλίματος μέχρι τὸν Νοέμβριο προγραμματίζει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει καταρτίσει τὸ σχετικὸ πρόγραμμα κι ἀπομένει ἡ ἄρση κάποιων ἀντιρρήσεων τῆς Πολωνίας, διότι χρησιμοποιεῖ τὸν ἄνθρακα ὡς κύρια πηγὴ παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας. Ἤδη ἔχουν ἐπικυρώσει τὴν Συνθήκη οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἡ Κίνα καὶ μιὰ σειρὰ μικρῶν κρατῶν, μὲ ἀποτέλεσμα καλύπτειν τὸ 47% τῶν ρύπων∙ ἐὰν τὴν ἐπικυρώσει καὶ ἡ Εὐρώπη, τότε ὑπερβαίνει τὸ 55%, τὸ ὁποῖο ἔχει θέσει ὡς ὅριο γιὰ τὴν ἐφαρμογή της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ ἀρχίσει ὁ ἔλεγχος γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων, ὥστε ἕως τὸ τέλος τοῦ τέλος τοῦ αἰῶνος ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας νὰ περιορισθεῖ στὴν ὑφήλιο στοὺς δύο βαθμοὺς Κελσίου. Τὸ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα εἶναι αὐστηρότερο καὶ προβλέπει μεγαλύτερη μείωση ρύπων, ὡς παράδειγμα πρὸς τὶς τρίτες χῶρες, διότι οἱ βιομηχανικὲς ἔχουν προκαλέσει τὴν ρύπανση.