Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, ὡς ἔνδειξη αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων τῶν Βρυξελλῶν μὲ τὸ Λονδίνο γιὰ τὸ Brexit∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1166 δολλάρια καὶ 114,4550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1309,15, ἐνῶ ἔμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 50,57. Ἡ στερλίνα ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδό της ἀπέναντι στὸ δολλάριο, 1,1250, ἀπ’ τὸ 1985, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὴ στὰ 1,1420 εὐρώ∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἔχουν πεισθεῖ, ὅτι ἡ ἔξοδος εἶναι ἀποφασισμένη ὁριστικά, ἐνῶ προβάλλει ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση καὶ ἐμπόδια στὴν σύσταση εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ, ὅσο παραμένει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Οἱ 27 ἐμφανίζονται ἀποφασισμένοι γιὰ τὴν δημιουργία ἑνιαίου στρατοῦ καὶ μάλιστα συζητοῦν τὸ σχετικὸ γαλλογερμανικὸ σχέδιο∙ ὁ ἑνιαῖος στρατός, ἔστω καὶ σὲ μικρὸ μέγεθος, θὰ ἐπιτρέψει στὴν Εὐρώπη τὴν ἀπόκτηση δικῆς της φωνῆς στὰ διεθνῆ προβλήματα. Πάντως τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐπικύρωσε χθὲς τὴν Συνθήκη γιὰ τὸ κλίμα.